Folúntais

Curtha in Airde: 4 Meitheamh Spriocdháta: 20 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Oibriú le Bórd Choiste Áiseanna na hÓige CTR chun obair an Ionaid a bhainistiú, chun an plean oibre a chur i bhfeidhm, agus chun forbairt ghinearálta an Ionaid a chothú. Tuilleadh eolais: Coiste Áiseanna na hÓige

Níos mó

Curtha in Airde: 4 Meitheamh Spriocdháta: 20 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Fáiltítear roimh iarratais ar phost léachtóra sainchuspóra dhá bhliain le Gaeilge, le tosú ar an 1 Meán Fómhair 2019. Beidh an duine a cheapfar ina b(h)all de Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr. Tuilleadh eolais: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Níos mó

Curtha in Airde: 7 Meitheamh Spriocdháta: 21 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Agus tú i d’eagarthóir Gaeloideachais, beidh ról lárnach agat i gcruinneas teanga agus gramadaí fhoilseacháin Ghaeilge CCEA (ar líne agus i gcóip chrua) a chinntiú agus beidh dualgas ort i Stíl Tí CCEA a bheachtú agus a chur i bhfeidhm. Tá dhá phost ar […]

Níos mó

Curtha in Airde: 7 Meitheamh Spriocdháta: 21 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn. Tuilleadh eolais: Comharchumann Dhúiche Sheoigheach

Níos mó

Curtha in Airde: 13 Meitheamh Spriocdháta: 21 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Gheofar iniata foirm iarratais chomh maith le sainchuntas poist. Ná cuir eolas ar bith eile leis an iarratas nó ní dhéanfar é a mheas. Tuilleadh eolais: Sinn Féin

Níos mó

Curtha in Airde: 31 Bealtaine Spriocdháta: 21 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais bhuana as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin. Na hoifigí atá san áireamh ná Sráid Amiens, Baile Átha Cliath, Dún Seachlainn, Co. na Mí agus Ráth Chairn, Co. na Mí. Tuilleadh eolais: Foras na […]

Níos mó

Curtha in Airde: 11 Meitheamh Spriocdháta: 24 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua á lorg. Tuilleadh eolais: Comhar Naoínraí na Gaeltachta

Níos mó

Timpeall na Tíre
1 week ó shin

Curtha in Airde: 6 Meitheamh Spriocdháta: 24 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá an Ghaeilge ina buntáiste do na róil seo. Tuilleadh eolais: The Super Generation

Níos mó

Curtha in Airde: 11 Meitheamh Spriocdháta: 24 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Scoláireacht sa bPleanáil Teanga a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta a bhfuil líofacht Ghaeilge acu. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ard Oifig Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Co na Gaillimhe. Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

Níos mó

Curtha in Airde: 11 Meitheamh Spriocdháta: 25 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Riarthóir Oifige in Ionad Cúram Leanaí Charna, Co. na Gaillimhe. Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

Níos mó

Curtha in Airde: 22 Feabhra Spriocdháta: Oscailte Cur síos ar an bpost: Chun a bheith incháilithe don phost seo, ní mór duit cúrsa ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith déanta agat agus céim bainte amach dá bharr i réimse ar bith, eolas a bheith agat ar 2 theanga oifigiúla de chuid an Aontais agus saoránacht an Aontais […]

Níos mó

Curtha in Airde: 11 Meitheamh Spriocdháta: 26 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm iarratais agus seol í ar ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie ionas go mbeidh sí againn tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Dé Céadaoin, 26 Meitheamh 2019. Tuilleadh eolais: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Níos mó

Curtha in Airde: 14 Meitheamh Spriocdháta: 28 Meitheamh Cur síos ar an bpost: I gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, tá Údarás na Gaeltachta páirteach sa togra REACT agus REGENERGY, cláir fhorbartha Eorpacha chun tacú le forbairt fuinneamh in-athnuaite. Tá an dá chlár seo á mhaoiniú faoi chlár Horizon 2020 agus INTERREG (NWE) de chuid an Aontais Eorpaigh. Tuilleadh eolais: Údarás na […]

Níos mó

Curtha in Airde: 9 Aibreán Spriocdháta: 30 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Comhordaitheoir Forbartha á lorg ag Danú Media faoi láthair. Tuilleadh eolais: Danú Media

Níos mó

Curtha in Airde: 9 Aibreán Spriocdháta: 30 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tráth a bhfuil an imirce mar dhúshlán roimh an Eoraip, tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna Gaeilge an fhichiú haois. Tá an tionscadal Aistriú dírithe ar mhórthéama an imirce, agus cuireann sé bailiúchán de théacsanna litríochta […]

Níos mó