Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 • Cad is Sonóg ann?
  • Is ionann sonóg nó fíor agus carachtar sainiúil agus suimiúil a úsáidtear mar uirlis margaíochta ar mhaithe le poiblíocht a dhéanamh ar fheachtas nó táirge.

 • Moltar tús a chur leis an gcomórtas i measc na ndaoine óga le seisiúin tobsmaointeoireachta
  • Cén tuairim atá againn ar Ghaeilge? - Ábhar scoile? Teanga beo? Cuid dár bhféiniúlacht?
  • Cé a chuireann an Ghaeilge chun cinn? - Múinteoirí? Grúpaí sa phobal? Eagraíochtaí stáit?
  • Cé hé nó cé hí an duine is fearr leis an nGaeilge a chur chun cinn sa phobal seo? -  Uachtarán na hÉireann? Duine mór le rá ar na meáin shóisialta? Sárlaoch ar nós Black Panther?

 • Is féidir leideanna a thabhairt do na daoine óga, mar shampla…
  • Inis scéal dóibh faoin nGaeilge sa cheantar. Céard iad na logainmneacha is suimiúla? An bhfuil aon bhéaloideas nó seanachas a bhaineann leis an gceantar? An bhfuil grúpa nó eagraíocht sa phobal a chuireann an Ghaeilge chun cinn? An féidir nasc a dhéanamh idir seo agus an sonóg?
  • Breathnaigh tríd roinnt do na sonóga atá déanta ag dreamanna eile go háirithe ag  foirne spóirt sa tSeapáin agus sna Stáit Aontaithe - áiteanna ina bhfuil siad an-tógtha le sonóga.
  • Tá lán-fáilte roimh ábhar athchúrsálaithe a úsáid leis an sonóg ghaelach a chruthú. Bailigh roinnt bruscair le chéile agus lig do na daoine óga smaoineamh ar conas sonóg gaelach a dhéanamh as.

 • Moltaí do sonóg éifeachtach
  • Foghlaimeoirí a spreagadh le tuilleadh staidéir a dhéanamh ar an nGaeilge?
  • Duine le cúpla focal a spreagadh le Gaeilge a úsáid lena gcairde nó ar na meáin shóisialta?
  • Daoine atá líofacht na Gaeilge acu a spreagadh le himeachtaí as Gaeilge a eagrú sa cheantar?
  • An duine a bheidh ann nó ainmhí nó rud?
  • Smaoinigh ar tréithe fisiciúla - Is féidir le lámha móra cur in iúl gur carachtar láidir atá ann, is féidir le spéaclaí cur in iúl gur carachtar cliste atá ann srl.
  • Smaoinigh go géar ar dathanna.
  • An riail is tábhachtaí - coimead simplí é!
  • Ar dtús cén sprioc atá ag an sonóg seo?
  • Conas a bhfuil an sonóg seo chun seasamh amach?

 • Nuair atá an sonóg ghaelach críochnaithe agaibh, seol griangraf go bnag@cnag.ie; leis seo déan cur síos gairid (100-250 focal) ar an sonóg ag freagairt na ceisteanna seo a leannas:
  • Cé hé/hí an carachtair seo?
  • Conas a chuireann siad an Ghaeilge chun cinn?
  • Cén fáth a bhfuil siad níos fearr ná aon sonóg eile?

 • Má tá aon cheist eile agat ná bíodh imní ort teagmháil a dhéanamh linn ag pol@cnag.ie.

 • Glacfar le hiarratais sa phost freisin ag Bliain na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2,  D02 VH98

____________________________________________________________________________________________________________

 • What is a sonóg?
  • A sonóg (mascot) or a figure is a unique and interesting character that is used as a marketing tool to promote a campaign or product.

 • We recommend introducing the competition to the young people with
  a brainstorming session –
  • What is your opinion of Gaeilge? - School subject? Living language? Part of our identity?
  • Who promotes Gaeilge? – Teachers? Community groups? State organisations?
  • Who is the best person to promote Irish in this community? – the President of Ireland? A well known social media influencer? A superhero like Black Panther?

 • You can give prompts to the young people, for example...
  • Tell them a story about Gaeilge in the area. What are the most interesting place names? Is there folklore or old stories as Gaeilge to do with the area? Is there a group or organisation in the community that promotes Gaeilge? Can we make a link between this and the sonóg?
  • Look through some of the mascots that have been made by other groups especially by sports teams in Japan and the US – places where they are very into mascots.
  • We welcome the used of recycled materials when making the sonóg ghaelach. Gather some rubbish together and let the young people think about how to make a mascot from it.

 • Suggestions for an effective sonóg
  • The most important rule – keep it simple!
  • Firstly what is the exact aim of the sonóg?
   • To encourage learners to study more Gaeilge?
   • To encourage people with cúpla focal to use Gaeilge with their friends or on social media?
   • To encourage people who have fluent Irish to organise events as Gaeilge in the area?
  • How will this sonóg stand out?
   • Will it be a person or an animal or a thing?
   • Think about physical traits – big arms can portray a strong character, glasses can portray a clever character.
   • Think about colours.

 • When you have finished the sonóg ghaelach, send a photo to bnag@cnag.ie; with this send us a short description of the sonóg, making sure to answer the following questions:
  • Who is this character?
  • How do they promote Gaeilge?
  • What makes them better than any other sonóg?

 • If you have any other questions do not hesitate to contact us at pol@cnag.ie

 • We will also accept applications send by post to Bliain na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, 6 Harcourt Street, Dublin 2, D02 VH98.

 

 

Treoracha Céim ar Chéim:

 • Is féidir le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.
 • Breathnaigh ar na físeáin shamplacha thíos le hinspioráid a fháil.
 • Eagraigh seisiún tobsmaointeoireachta le hamhrán a roghnú (amhrán atá ann cheana agus focail nua as Gaeilge le cur leis nó amhrán go hiomlán as an nua a chumadh).
 • Vótáil ar na smaointe is fearr.
 • Cruthaigh cáipéis le ról gach duine san fhíseán (Is fearr an méid is mó daoine a bheith páirteach ann idir daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí)
 • Seo roinnt samplaí do róil thábhachtacha a bheidh le líonadh:

-Duine le cead a lorg ón bpríomhoide / ó mhúinteoirí / ó thuismitheoirí

-Foireann le liricí a chumadh

-Múinteoir le profléitheoireacht a dhéanamh ar na liricí

-Daoine le bheith san fhíseán agus é réidh le taifead

-Foireann le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán

-Foireann le heagarthóireacht a dhéanamh ar an bhfíseán

 • Socraigh trealamh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán.
 • Socraigh suíomh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán (roghnaigh áit gheal le dathanna agus cúlra deas).
 • Déan taifead ar an bhfíseán agus déan eagarthóireacht air
 • Gabh buíochas le gach duine a ghlac páirt ag deireadh an fhíseáin.
 • Seol bhur n-iarrtais go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie
 • An rud is tábhachtaí – bíodh an-chraic agus spraoi agat agus ag do scoil ag ceiliúradh Bhliain na Gaeilge!

Spriocdháta : 26 Deireadh Fómhair 2018*

Má tá tacaíocht uaibh leis an togra seo, molaimid daoibh dul i dteagmháil le Clár TechSpace trí ríomhphost a sheoladh go info@techspace.ie 

*Cuireadh spriocdháta an chomórtais seo siar mar gheall ar aiseolas a tháinig ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí. Beidh fáilte roimh leaganacha eile d'aon fhíseáin sa chás go raibh daoine faoi bhrú leis an sean-spriocdháta.

SAMPLAÍ....

Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge 125 bliain ó shin agus mar sin beidh ceiliúradh á dheanamh ag lucht na Gaeilge don bhliain ar fad in 2018. Tá sé breá éasca páirt a ghlacadh agus beidh an-chuid imeachtaí áitiúla chomh maith le mórimeachtaí ar siúl. 

 

Imeachtaí áitiúla:

Beidh na mílte imeachtaí ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge agus beidh siad uilig ar fáil ar an Léarscáil Idirghníomhach.

Más maith leat d'imeacht féin a chlárú leis an eolas a scaipeadh faoi, is feidir é a chlárú ar ár Leathanach Clárú Imeachta agus beidh d'imeacht mar chuid den chlár oifigiúil!

Comórtais:

Beidh roinnt comórtas ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge le ceiliúradh a dhéanamh ar dul chun cinn na teanga le 125 bliain anuas.

Is féidir cur isteach ar an gcomórtas seo le deis dearbhán €100 oneforall a bhuachan chuile mhí agus ag deireadh na bliana beidh an deis ann veain champála a fháil ar feadh seachtaine! Díreach lean an nasc thíos. Ní ghlacann sé mórán ama in aon chor!

Cén focal is fearr leat?

Gach mí roghnaítear Focal na Míosa do Bhliain na Gaeilge. Is féidir cur isteach ar an gcomórtas ANSEOCoimeád súil ar ár leathanaigh ar Instagram, Facebook agus Twitter leis an eolas is déanaí a fháil.

Comórtas Ealaíne


Tá Comórtas Ealaíne ar siúl le linn Bliain na Gaeilge do dhaltaí bunscoile ar fud na tíre. Tá duais €1000 don phictiúir is fearr i ngach contae. An téama atá roghnaithe i mbliana ná ‘Tionchar na Gaeilge ar mo shaol/bhaile féin’ agus is féidir pictiúir a tharraingt nó a phéinteáil bunaithe ar an téama seo.

Mar shampla:


Ceol trí Ghaeilge
Spórt trí Ghaeilge
Laochra na Gaeilge
Oidhreacht na Gaeilge i mo bhaile
Gaeilge sa bhaile/ ar scoil

Leideanna:


Is féidir tomhas A4, A3 nó A2 a úsáid
Is féidir dathanna ó lógó Bliain na Gaeilge a úsáid ( Glas, Oráiste, Gorm agus Bándearg)

Is féidir iontráil amháin an duine a sheoladh go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie

Spriocdháta : 20 Aibreán 2018

 

 

Eolas faoi Bhliain na Gaeilge 2018

Déanfar ceiliúradh ar an teanga trí ghníomhú ar chúig théama faoi leith le linn Bhliain na Gaeilge 2018: Athbheochan na Gaeilge le 125 bliain anuas; Cruthaíocht na Gaeilge; Beocht na Teanga; Rannpháirtíocht an Phobail; agus Luach ár nGaeltachtaí.

Teagmháil le Bliain na Gaeilge

Má tá tuilleadh eolais uait faoi Bhliain na Gaeilge, is féidir ríomhphost a sheoladh go bnag@cnag.ie 

Má tá níos mó eolais faoi conas imeacht do Bhliain na Gaeilge a chlárú linn, seol ríomhphost go peig@cnag.ie.

Seoladh:

Bliain na Gaeilge,
6 Sráid Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2

Fón: +353 (0) 1 475 7401

 

 

Seo daoibh earra na míosa de chuid Bhliain na Gaeilge. Roghnaítear earra gach mí a bhfuil Gaeilge le feiceáil air.

 • Mí Eanáir

 • Mí Feabhra

  Grianghraf Bliain na Gaeilge 2018

 • Mí Márta

   

 • Mí Aibreáin

 • Mí Bealtaine