Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 • Comórtas Ealaíne

   

  Le Déanamh:

  Pictiúir a tharraingt nó a pheinteáil bunaithe ar an téama ‘Tionchar na Gaeilge ar mo shaol/bhaile féin’.

  Mar Shampla • Ceol trí Ghaeilge • Spórt trí Ghaeilge • Laochra na Gaeilge • Oidhreacht na Gaeilge i mo bhaile • Gaeilge sa bhaile/ar scoil

  Duaischiste:

  €1000 don scoil leis an bpictiúir is fearr i gContae Cheatharlach

  Tá an comórtas seo á reáchtáil de bharr maoinithe a chur Comhaire Contae Cheatharlach ar fáil agus tá sé ar oscoilt do bhunscoileanna amháin i gContae Cheatharlach.

 • Gaelfhíseán

  Le Déanamh:

  Físeán ceoil a chur le chéile. Is féidir an fiseán a bhunú ar amhrán nuachumtha nó is féidir focail nua a chumadh agus a chur le hamhrán atá ann cheana.

  Moltar an méid is mó daoine a bheith páirteach is gur féidir - gach dalta, rang, múinteoir, tuismitheoir a bhfuil ar fáil!

  Céim ar chéim (samplach - ní gá na céimeanna seo a leanúint):

  Breathnaigh ar na físeáin shamplacha thíos le hinspioráid a fháil. Eagraigh seisiún tobsmaointeoireachta le hamhrán a roghnú (amhrán atá ann cheana agus focail nua as Gaeilge le cur leis nó amhrán go hiomlán as an nua a chumadh). Vótáil ar na smaointe is fearr. Cruthaigh cáipéis le ról gach duine san fhíseán (Is fearr an méid is mó daoine a bheith páirteach ann idir daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí)

  Seo roinnt samplaí do róil thábhachtacha a bheidh le líonadh:

  Duine le cead a lorg ón bpríomhoide / ó mhúinteoirí / ó thuismitheoirí

  Foireann le liricí a chumadh

  Múinteoir le profléitheoireacht a dhéanamh ar na liricí

  Daoine le bheith san fhíseán agus é réidh le taifead

  Foireann le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán

  Foireann le heagarthóireacht a dhéanamh ar an bhfíseán

  Socraigh trealamh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán.

  Socraigh suíomh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán (roghnaigh áit gheal le dathanna agus cúlra deas).

  Déan taifead ar an bhfíseán agus déan eagarthóireacht air.

  Gabh buíochas le gach duine a ghlac páirt ag deireadh an fhíseáin.

  Seol bhur n-iarrtas go Contae Cheatharlach, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go contae@cnag.ie An rud is tábhachtaí – bíodh an-chraic agus spraoi agat agus ag do scoil!

  Spriocdháta: 29 Márta 2019

  Tacaíocht: Má tá tacaíocht uaibh leis an togra seo, molaimid daoibh dul i dteagmháil le Clár TechSpace trí ríomhphost a sheoladh go info@techspace.ie nó ríomhphost a chur chuig pol@cnag.ie

  Duaischiste: €1000 don scoil leis an bhfíseán is fearr i gContae Cheatharlach

  Tá an comórtas seo á reáchtáil de bharr maoinithe a chur Comhaire Contae Cheatharlach ar fáilt agus tá sé ar oscoilt do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna i gContae Cheatharlach

 • Téarmaí agus Cionníolacha

  1) Tá na comórtais seo oscáilte d'aon scoil atá sa chontae thuasluaite agus atá san aoisghrúpa cuí (níl cead ag iar-bhunscoil páirt a ghlacadh sa chomórtas ealaíne).

  2) Glactar i gcás gach iontráil go dtuigeann agus go gcloíann an iomaitheoir sin leis na téarmaí agus coinníollacha seo.

  3) Ní ghlacfar le hiarratas i ndiaidh 23:59 ar an 29 Márta 2019.

  4) Is é an chéad duais sa chomórtas ná €1,000 don scoil. Cuirfear é seo ar fáil don scoil le haistriú bainc.

  5) Is féidir linn aon iontráil a chuirtear isteach ar an gcomórtas a roinnt ónár meáin shóisialta féin: Twitter, Facebook agus Instagram de chuid Raidió Rí Rá, Seachtain na Gaeilge, PEIG.ie agus Gaeilge24. Chomh maith leis sin, is féidir linn aon iontráil a chur in airde ar na suíomhanna idirlíon seo a leanas: cnag.ie, snag.ie, peig.ie.

  6) Roghnóidh coiste moltóireachta neamhspleách na buaiteoirí do na comórtais. Tá an cinneadh deiridh ag an gcoiste. Ní bheidh chomhfhreagas againn maidir leis an gcinneadh seo.

  7) Fógrófar na buaiteoirí go poiblí ar an Luan an 22 Aibreán 2019 ag 13:00 ar na meáin shóisialta de chuid Chonradh na Gaeilge (Facebook, Instagram agus Twitter). Cuirfear teachtaireachtaí príomháideacha chuig múinteoirí sna scoileanna sin ar an ríomhphost freisin.

  8) Munar fhéidir le foireann Chonradh na Gaeilge teagmháil a dhéanamh leis na buaiteoirí taobh istigh den chéad sheachtain, roghnófar buaiteoir eile.


 

 • Comórtas Ealaíne Art Competition

  To Do: Draw or paint a picture based on the theme ‘Gaeilge: The influence it has on my life/in my area’.

  For Example • Music through Gaeilge • Sport through Gaeilge • My Irish language hero • The heritage of Gaeilge in our town • Gaeilge at home/in school

  Prizefund: €1000 for the school with the best picture in County Carlow

  *This competition is being run due to funding made available by Carlow County Council and is open to primary schools only in County Carlow

 • Gaelfhíseán

   

  To Do: Put together a music video as Gaeilge using an original composition or putting new lyrics as Gaeilge to a well-known song.

  This creative competition is a project the whole school can get behind. Get as many people involved as possible - every student, class, teacher and parent available!

  Step by Step (suggested - you do not need to follow these steps):

  Watch the sample videos below for inspiration.

  Arrange a brainstorming session to choose a song (a well-known song and create new lyrics as Gaeilge to go with it or create an original song)

  Take a vote on the best ideas

  Put together a document with everyone’s role in the video (try to get as many people as possible involved among the students, teachers and parents)

  Here are a few examples of important roles that will need to be filled:

  Person to ask for permission from the principal / teachers / parents

  Team to come up with lyrics

  Teacher to proofread the lyrics

  People to be in the video once it is ready to record

  Team to record the video

  Team to edit the video

  Organise recording equipment to record the video

  Organise a location to record the video (choose a bright, colourful place with a nice background)

  Record and edit the video

  Thank everyone that took part at the end of the video .

  Send your entries to County Carlow, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 or by email to county@cnag.ie 

  The most important thing – make sure you and your school have a great time!

  Deadline: 29 March 2019

  Support: If you need help with this project, we reccommend that you contact Clár TechSpace by emailing info@techspace.ie or email pol@cnag.ie directly.

  Prizefund: €1000 for the best video in County Carlow

  Note: This competition is being run due to funding made available by Carlow County Council and is open to primary and secondary schools in County Carlow

 • Terms and Conditions

  1) These competitions are open to any school in the aforementioned county where students are of the appropriate age group (post-primary schools are not allowed to participate in the art competition)

  2) All entries are accepted from the competitors with the understanding that they comply with these terms and conditions.

  3) An application will not be accepted after 23:59 on 29 March 2019.

  4) The first prize in each competition is €1,000 for the school. This will be made available to the school via bank transfer.

  5) We can share any entries for the competition on our social media platforms: Twitter, Facebook and Instagram accounts of Raidió Rí Rá, Seachtain na Gaeilge, PEIG.ie and Gaeilge24. In addition, we can add any entries to the following internet sites: cnag.ie, snag.ie, peig.ie

  6) An independent judging panel will select the winners of the competitions. This panel will have the final decision. We will not have correspondence regarding this decision.

  7) The winners will be announced publicly on Monday 22 April 2019 at 13:00 on the social media platforms of Conradh na Gaeilge (Facebook, Instagram and Twitter). Messages to teachers in these schools will also be sent by email.

  8) If the Conradh na Gaeilge team cannot make contact with winners within the first week, another winner will be selected.