Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 • Cad is Sonóg ann?
  • Is ionann sonóg nó fíor agus carachtar sainiúil agus suimiúil a úsáidtear mar uirlis margaíochta ar mhaithe le poiblíocht a dhéanamh ar fheachtas nó táirge.

 • Moltar tús a chur leis an gcomórtas i measc na ndaoine óga le seisiúin tobsmaointeoireachta
  • Cén tuairim atá againn ar Ghaeilge? - Ábhar scoile? Teanga beo? Cuid dár bhféiniúlacht?
  • Cé a chuireann an Ghaeilge chun cinn? - Múinteoirí? Grúpaí sa phobal? Eagraíochtaí stáit?
  • Cé hé nó cé hí an duine is fearr leis an nGaeilge a chur chun cinn sa phobal seo? -  Uachtarán na hÉireann? Duine mór le rá ar na meáin shóisialta? Sárlaoch ar nós Black Panther?

 • Is féidir leideanna a thabhairt do na daoine óga, mar shampla…
  • Inis scéal dóibh faoin nGaeilge sa cheantar. Céard iad na logainmneacha is suimiúla? An bhfuil aon bhéaloideas nó seanachas a bhaineann leis an gceantar? An bhfuil grúpa nó eagraíocht sa phobal a chuireann an Ghaeilge chun cinn? An féidir nasc a dhéanamh idir seo agus an sonóg?
  • Breathnaigh tríd roinnt do na sonóga atá déanta ag dreamanna eile go háirithe ag  foirne spóirt sa tSeapáin agus sna Stáit Aontaithe - áiteanna ina bhfuil siad an-tógtha le sonóga.
  • Tá lán-fáilte roimh ábhar athchúrsálaithe a úsáid leis an sonóg ghaelach a chruthú. Bailigh roinnt bruscair le chéile agus lig do na daoine óga smaoineamh ar conas sonóg gaelach a dhéanamh as.

 • Moltaí do sonóg éifeachtach
  • Foghlaimeoirí a spreagadh le tuilleadh staidéir a dhéanamh ar an nGaeilge?
  • Duine le cúpla focal a spreagadh le Gaeilge a úsáid lena gcairde nó ar na meáin shóisialta?
  • Daoine atá líofacht na Gaeilge acu a spreagadh le himeachtaí as Gaeilge a eagrú sa cheantar?
  • An duine a bheidh ann nó ainmhí nó rud?
  • Smaoinigh ar tréithe fisiciúla - Is féidir le lámha móra cur in iúl gur carachtar láidir atá ann, is féidir le spéaclaí cur in iúl gur carachtar cliste atá ann srl.
  • Smaoinigh go géar ar dathanna.
  • An riail is tábhachtaí - coimead simplí é!
  • Ar dtús cén sprioc atá ag an sonóg seo?
  • Conas a bhfuil an sonóg seo chun seasamh amach?

 • Nuair atá an sonóg ghaelach críochnaithe agaibh, seol griangraf go bnag@cnag.ie; leis seo déan cur síos gairid (100-250 focal) ar an sonóg ag freagairt na ceisteanna seo a leannas:
  • Cé hé/hí an carachtair seo?
  • Conas a chuireann siad an Ghaeilge chun cinn?
  • Cén fáth a bhfuil siad níos fearr ná aon sonóg eile?

 • Má tá aon cheist eile agat ná bíodh imní ort teagmháil a dhéanamh linn ag pol@cnag.ie.

 • Glacfar le hiarratais sa phost freisin ag Bliain na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2,  D02 VH98

____________________________________________________________________________________________________________

 • What is a sonóg?
  • A sonóg (mascot) or a figure is a unique and interesting character that is used as a marketing tool to promote a campaign or product.

 • We recommend introducing the competition to the young people with
  a brainstorming session –
  • What is your opinion of Gaeilge? - School subject? Living language? Part of our identity?
  • Who promotes Gaeilge? – Teachers? Community groups? State organisations?
  • Who is the best person to promote Irish in this community? – the President of Ireland? A well known social media influencer? A superhero like Black Panther?

 • You can give prompts to the young people, for example...
  • Tell them a story about Gaeilge in the area. What are the most interesting place names? Is there folklore or old stories as Gaeilge to do with the area? Is there a group or organisation in the community that promotes Gaeilge? Can we make a link between this and the sonóg?
  • Look through some of the mascots that have been made by other groups especially by sports teams in Japan and the US – places where they are very into mascots.
  • We welcome the used of recycled materials when making the sonóg ghaelach. Gather some rubbish together and let the young people think about how to make a mascot from it.

 • Suggestions for an effective sonóg
  • The most important rule – keep it simple!
  • Firstly what is the exact aim of the sonóg?
   • To encourage learners to study more Gaeilge?
   • To encourage people with cúpla focal to use Gaeilge with their friends or on social media?
   • To encourage people who have fluent Irish to organise events as Gaeilge in the area?
  • How will this sonóg stand out?
   • Will it be a person or an animal or a thing?
   • Think about physical traits – big arms can portray a strong character, glasses can portray a clever character.
   • Think about colours.

 • When you have finished the sonóg ghaelach, send a photo to bnag@cnag.ie; with this send us a short description of the sonóg, making sure to answer the following questions:
  • Who is this character?
  • How do they promote Gaeilge?
  • What makes them better than any other sonóg?

 • If you have any other questions do not hesitate to contact us at pol@cnag.ie

 • We will also accept applications send by post to Bliain na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, 6 Harcourt Street, Dublin 2, D02 VH98.