Priontáil
Catagóir: English
Amais: 1520

Gaelfhíseán na Bliana

 

(English Below)

 

Le Déanamh:

Físeán ceoil a chur le chéile. Is féidir an fiseán a bhunú ar amhrán nuachumtha nó is féidir focail nua a chumadh agus a chur le hamhrán atá ann cheana.

Moltar an méid is mó daoine a bheith páirteach is gur féidir - gach dalta, rang, múinteoir, tuismitheoir a bhfuil ar fáil!


Céim ar chéim (samplach - ní gá na céimeanna seo a leanúint):

- Breathnaigh ar na físeáin shamplacha thuas le hinspioráid a fháil.

- Eagraigh seisiún tobsmaointeoireachta le hamhrán a roghnú (amhrán atá ann cheana agus focail nua as Gaeilge le cur leis nó amhrán go hiomlán as an nua a chumadh).

- Vótáil ar na smaointe is fearr.

- Cruthaigh cáipéis le ról gach duine san fhíseán (Is fearr an méid is mó daoine a bheith páirteach ann idir daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí)

- Seo roinnt samplaí do róil thábhachtacha a bheidh le líonadh:

--> Duine le cead a lorg ón bpríomhoide / ó mhúinteoirí / ó thuismitheoirí

--> Foireann le liricí a chumadh

--> Múinteoir le profléitheoireacht a dhéanamh ar na liricí

--> Daoine le bheith san fhíseán agus é réidh le taifead

--> Foireann le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán

--> Foireann le heagarthóireacht a dhéanamh ar an bhfíseán

- Socraigh trealamh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán.

- Socraigh suíomh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán (roghnaigh áit gheal le dathanna agus cúlra deas).

- Déan taifead ar an bhfíseán agus déan eagarthóireacht air.

- Gabh buíochas le gach duine a ghlac páirt ag deireadh an fhíseáin.

- Seol bhur n-iarrtas go Comórtas Chiarraí, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go ciarrai@cnag.ie

- Má tá an comhad rómhór, bain úsáid as www.wetransfer.com

- An rud is tábhachtaí – bíodh an-chraic agus spraoi agat agus ag do scoil!

 

Spriocdháta: 29 Márta 2019

 

Tacaíocht: Má tá tacaíocht uaibh leis an togra seo, molaimid daoibh dul i dteagmháil le Clár TechSpace trí ríomhphost a sheoladh go info@techspace.ie nó ríomhphost a chur chuig pol@cnag.ie

 

Duaischiste: €1000 don scoil leis an bhfíseán is fearr i gContae Chiarraí.

Tá na gradaim seo urraithe ag Comhairle Contae Chiarraí faoin gclár Éire Ildánach i gCiarraí i 2019 

 

 

 


  

Gaelfhíseán na Bliana Music Video CompetitionTo Do:

Put together a music video as Gaeilge using an original composition or putting new lyrics as Gaeilge to a well-known song.

This creative competition is a project the whole school can get behind. Get as many people involved as possible - every student, class, teacher and parent available!

 

Step by Step (suggested - you do not need to follow these steps):

- Watch the sample videos above for inspiration.

- Arrange a brainstorming session to choose a song (a well-known song and create new lyrics as Gaeilge to go with it or create an original song)

- Take a vote on the best ideas

- Put together a document with everyone’s role in the video (try to get as many people as possible involved among the students, teachers and parents)

- Here are a few examples of important roles that will need to be filled:

--> Person to ask for permission from the principal / teachers / parents

--> Team to come up with lyrics

--> Teacher to proofread the lyrics

--> People to be in the video once it is ready to record

--> Team to record the video

--> Team to edit the video

- Organise recording equipment to record the video

- Organise a location to record the video (choose a bright, colourful place with a nice background)

- Record and edit the video

- Thank everyone that took part at the end of the video .

- Send your entries to Kerry Competition, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 or by email to ciarrai@cnag.ie 

- If the file is too large transfer using www.wetransfer.com

- The most important thing – make sure you and your school have a great time!

Deadline: 29 March 2019


Support: If you need help with this project, we reccommend that you contact Clár TechSpace by emailing info@techspace.ie or email pol@cnag.ie directly.


Prizefund: €1000 for the best video in County Kerry

These awards are funded by Kerry County Council under the Creative Ireland Kerry programme 2019